CHỦ ĐỀ 1: BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Giải các bất phương trình sau:

1). \frac{x^2 - 9</span>}{x+5}\leq0

2). \frac{x+4}{2-3x}<0

3). \frac{x^2-5x-6}{x+3}>0

4). \frac{-3}{2x+1}\geq\frac{5}{3-x}

5). \frac{x+2}{x-3}\geq{x-1}{x}

6). \frac{4x^2-x+7}{x^2+3x+2}<2

Bài 2: Cho phương trình: mx^2-2(m-1)x+4m-1=0. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình có:

a). Hai nghiệm phân biệt    b). Hai nghiệm trái dấu    c). Vô nghiệm        d). Có nghiệm

Bài 3: Tìm các giá trị của m để phương trình: mx^2-4(m-1)x+m-5=0 có nghiệm với mọi x

CHỦ ĐỀ 2: LƯỢNG GIÁC

Bài 1: Tính các giá trị lượng giác của góc \alpha nếu:

a). sin\alpha=-\frac{2}{5}\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}

b). cos\alpha=0,8 và  \frac{3\pi}{2}\<2\pi}

c). tan\alpha=\frac{13}{8}0<\alpha<\frac{\pi}{2}

d). cot\alpha=-\frac{19}{7}\frac{pi}{2}<\alpha<\pi

Bài 2: Cho với . Tính:

Bài 3: Rút gọn biểu thức:CHỦ ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 1: Cho tam giác ABC biết

a). Tính diện tích tam giác ABC        b). Tính chiều cao và độ dài đường trung tuyến .

Bài 2: Cho tam giác ABC biết

a). Tính cạnh a, diện tích và chiều cao của tam giác

b). Tính bán kính R, r các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp của tam giác ABC

Bài 3: Cho tam giác ABC biết BC=7, AC=23, góc

a). Tính cạnh và góc còn lại của tam giác            b). Tính

Bài 4: Cho tam giác ABC biết

a). Tính cạnh BC        b). Tính diện tích tam giác ABC        c). Tính chiều cao ,

CHỦ ĐỀ 4: PHƯƠNG PHÁP TỌA TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1: Trên hệ tọa độ Oxy cho 2 điểm

a). Viết PTTS, PTTQ của đường thẳng AB

b). Viết PTTQ của đường thẳng d đi qua điểm C(0;4) và song song với AB

c). Viết PTTQ của đường thẳng đi qua A và vuông góc với AB

d). Viết PTTQ của đường thẳng trung trực của AB

e). Tính khoảng cách từ điểm O đến AB.

Bài 2: Cho tam giác ABC biết: A(-2;1), B(2;-3), C(4;6)

b). Viết PTTQ của các đường thẳng AB, AC, BC

a). Viết phương trình lần lượt là các đường trung trục của các cạnh của tam giác.

b). Tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC; Viết phương trình đường tròn đó.

Bài 3: Viết phương trình đường tròn (C) biết:

a). Tâm I(2;-3) và đi qua điểm A(3;3)    b). Đường kính AB với A(3;-5), B(2;7)

c). Tâm I(2;-4) và tiếp xúc với đường thẳng d: x-2y+3=0

About these ads